PËr ITG

Ky udhëzues ka për qëllim të ndihmojë eksportuesit dhe importuesit e mallrave dhe shërbimeve në Kosovë për të kryer transaksione ndërkombëtare të tregtisë. Është i menduar edhe si një udhëzues për kompanitë e huaj që konsiderojnë tregtinë me Kosovën dhe ofron informacione me rendesi per ta.

Ky udhëzues është një mjet interaktiv i bazuar në internet, i projektuar për t’u mundësuar përdoruesve për të marrë një pasqyrë të procedurave të përfshira me transaksionet tregtare si dhe për të kuptuar në thellësi procedurat ose proceset e veçanta. Udhëzuesi ofron një pasqyrë të përgjithshme të procedurave ose proceseve të veçanta. Vegzat (linqet) janë dhënë për të referuar lexuesin e interesuar te shpjegimet më të hollësishme. 

MË SHUMË