Viti

LIGJI NR. 06/L-155 PËR NDALIMIN E LOJËRAVE TË FATIT

 

LIGJI NR. 06/L-015 MBI MASAT DOGANORE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INTELEKTUALE

LIGJI NR. 06/L-019 PËR STANDARDIZIM

LIGJI NR. 06/L-037 PËR METROLOGJI

LIGJI NR. 06/L-034 PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT

LIGJI NR. 06/L-041 PËR KËRKESAT TEKNIKE PËR PRODUKTE DHE VLERËSIM TË KONFORMITETIT

LIGJI NR. 06/L- 032 PËR KONTABILITET, RAPORTIM FINANCIAR DHE AUDITIM

LIGJI NR. 06/L-009 PËR NDËRMJETËSIM

LIGJI NR. 06/L-016 PËR SHOQËRITË TREGTARE

 

LIGJI NR. 05/L-031 PËR PROCEDURËN E PËRGJITHSHME ADMINISTRATIVE

LIGJI NR. 03/L-049 PËR FINANCAT E PUSHETIT LOKAL

LIGJI NR. 05/L-037 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR

LIGJI Nr. 05/L-029 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE

LIGJI NR. 04/L-029 PËR PATENTA

LIGJI NR. 04/L-026 PËR MARKAT TREGTARE

LIGJI NR. 04/L-240 PËR MASAT ANTIDAMPING DHE MASAT KUNDËR BALANCUESE

LIGJI NR. 04/L-220 PËR INVESTIMET E HUAJA

KODI Nr. 03/L-109 DOGANOR DHE I AKCIZAVE NË KOSOVË

LIGJI NR. 04/L-197 PËR KIMIKATE

LIGJI NR. 03/L-229 PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS

LIGJI NR. 04/L-185 PËR TARIFAT E VEÇANTA TË AKCIZËS PËR PRODHIMIN FILLESTAR DHE PRODHIMIN E VOGËL TË PRODUKTEVE ALKOOLIKE TË PRODHUARA NË KOSOVË

LIGJI NR. 04/L-188 PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE

LIGJI NR. 04/L-163 PËR MALLRAT E LIRUARA NGA TATIMI DOGANOR DHE MALLRAT ME TARIFË ZERO TË TATIMIT DOGANOR / ANEKS

LIGJI NR. 04/L-205 PËR AGJENCINË E PUNËSIMIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

LIGJI NR. 04/L-139 PËR PROCEDURËN PËRMBARIMORE 

LIGJI NR. 03/L-222 PЁR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT

LIGJI NR. 04/L-198 PËR TREGTINË E MALLRAVE STRATEGJIKE

LIGJI NR. 04/L-093 PËR BANKAT INSTITUCIONET MIKROFINANCIARE DHE INSTITUCIONET FINANCIARE JOBANKARE

LIGJI NR. 04/L-219 PËR TË HUAJT

LIGJI NR. 04/L-183 PËR TRANSPORTIN TOKËSOR TË MALLRAVE TË RREZIKSHME

LIGJI NR. 04/L-181 PËR PRODUKTET E NDËRTIMIT

LIGJI NR.04/L-179 PËR TRANSPORTIN RRUGOR

LIGJI NR. 03/L-222 PЁR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT

LIGJI NR. 04/L-136 PËR REGJISTRIMIN E PENGUT NË REGJISTËR PËR SENDET E LUAJTSHME

LIGJI NR. 04/L-148 PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRKOMBETARE MES REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE BASHKIMIT EVROPIAN MBI MISIONIN E BASHKIMIT EVROPIAN PËR SUNDIM TË LIGJIT NË KOSOVË

LIGJI NR. 04/L – 110 PËR NDËRTIM

LIGJI NR. 04/L-078 PËR SIGURINË E PËRGJITHSHME TË PRODUKTEVE

LIGJI NR. 03/L-006 PËR PROCEDURËN KONTESTIMORE

LIGJI NR. 04/L-052 PËR MARRËVESHJET NDËRKOMBËTARE

LIGJI NR. 04/L-048 PËR TREGTI ME JASHTË

LIGJI NR. 04/L-065 PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PËRAFËRTA

LIGJI NR. 04/L-041 PËR PRODHIMIN, GRUMBULLIMIN, PËRPUNIMIN DHE TREGTIMIN E DUHANIT

LIGJI NR. 04/L-021 PËR AKCIZËN NË PRODUKTET E DUHANIT

LIGJI NR. 04/L-047 PËR MASAT MBROJTËSE NË IMPORTE

LIGJI NR. 2004/18 PËR TREGTINË E BRENDSHME

LIGJI NR. 2002/5 PËR THEMELIMIN E REGJISTRIT TE TË DREJTAVE TË PRONËS SË PALUAJTSHME

LIGJI NR.03/L-069 PËR AKREDITIM

LIGJI NR. 03/L-215 PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

LIGJI NR. 03/L-181 PËR INSPEKTORATIN DHE MBIKËQYRJEN E TREGUT

LIGJI NR. 03/L-181 PËR INSPEKTORATIN DHE MBIKËQYRJEN E TREGUT

LIGJI NR. 03/L-209 PËR BANKËN QENDRORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

LIGJI NR. 03/L-222 PЁR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT

LIGJI NR. 03/L-183 PËR ZBATIMIN E SANKSIONEVE NDËRKOMBËTARE

LIGJI NR. 03/L-037 PËR DOKUMENTET E UDHËTIMIT

LIGJI NR. 03/L–175 LIGJI PËR BORXHET PUBLIKE

LIGJI NR.03/L-103 PËR LIZINGUN

LIGJI NR. 2004/5 PËR TREGTINË ME NAFTË DHE DERIVATE TË NAFTËS NË KOSOVË

LIGJI NR.03/L-154 PËR PRONËSINË DHE TË DREJTAT TJERA SENDORE

LIGJI NR.03/L-016 PËR USHQIMIN

LIGJI NR.03/L-007 PËR PROCEDURËN JOKONTESTIMORE

LIGJI NR. 2004/13 PËR MATERIALIN FIDANOR

LIGJI NR. 2003/22 PËR INSPEKTORATIN SANITAR TË KOSOVËS

LIGJI NR. 02/L-75 LIGJI PËR ARBITRAZHIN

LIGJI NR. 02/L-62 PËR INSPEKTORATIN E PRODUKTEVE TË NDËRTIMIT

 

LIGJI NR. 2003/5 LIGJI I KOSOVËS PËR FARËRAT

LIGJI NR. 02/L-38 PËR INSPEKTORATIN SHËNDETËSOR