Year

ZAKON BR. 06/L-155 O ZABRANI IGARA NA SREĆU

ZAKON BR. 06/L-015 O CARINSKIM MERAMA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

ZAKON BR. 06/L-019 O STANDARDIZACIJI

ZAKON BR. 06/L-037 O METROLOGIJI

ZAKON BR. 06/L-034 O ZAŠTITI POTROŠAČA

ZAKON BR. 06/L-041 O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI

ZAKON BR. 06/L-032 O RAČUNOVODSTVU, FINANSIJSKOM IZVEŠTAVANJU I REVIZIJI

ZAKON BR. 06/L-009 O POSREDOVANJU

ZAKON BR. 06/L-016 O POSLOVNIM DRUŠTVIMA

ZAKON BR. 05/L-031 O OPŠTOJ ADMINISTRATIVNOJ PROCEDURI

ZAKON BR. 03/L – 049 O FINANSIJAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

ZAKON BR. 05/L-037 O POREZU NA DODATU VREDNOST

ZAKON Br. 05/L-029 O POREZU NA PRIHODE KORPORACIJA

ZAKON BR. 04/L-029 O PATENTIMA

ZAKON BR. 04/L-026 O TRGOVAČKIM MARKAMA

ZAKON BR. 04/L-240 O ANTIDAMPINGSKIM I KOMPENZATORNIM MERAMA

ZAKON BR. 04/L-220 O STRANIM INVESTICIJAMA

ZAKONIK BR. 03/L- 109 O CARINI I AKCIZLAMA NA KOSOVU

ZAKON BR. 04/L-197 O HEMIKALIJAMA

ZAKON BR. 03/L-229 O ZAŠTITI KONKURENCIJE

ZAKON BR. 04/L-185 O POSEBNIM STOPAMA AKCIZE ZA POČETNU I MALU PROIZVODNJU ALKOHOLNIH PROIZVODA PROIZVEDENIH NA KOSOVU

ZAKON BR. 04/L-188 O TRETIRANJU IZGRADNJE BEZ DOZVOLE

ZAKON BR.04/L-163 O ROBI OSLOBOĐENE OD CARINSKIH DAŽBINA I ROBE SA NULTOM STOPOM CARINSKIH DAŽBINA / PRILOG

ZAKON BR. 04/L-205 ZA AGENCIJU ZAPOŠLJAVANJA REPUBLIKE KOSOVO

ZAKON BR. 04/L-139 O IZVRŠNOM POSTUPKU 

ZAKON BR. 03/L- 222 O PОRЕSKOJ ADMINISTRACIJI I PОSТUPCI

LIGJI NR. 03/L-222 PЁR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT

ZAKON BR. 03/L- 222 O PОRЕSKOJ ADMINISTRACIJI I PОSТUPCI

ZAKON BR. 04/L-198 O TRGOVINI STRATEŠKOM ROBOM

ZAKON BR. 04/L-093 O BANKAMA, MIKROFINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA I NEBANKARSKIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

ZAKON BR. 04/L-219 O STRANCIMA

ZAKON BR. 04/L-183 ZA KOPNENI TRANSPORT OPASNIH ROBA

ZAKON BR. 04/L-181 O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA

ZAKON BR.04/L-179 O DRUMSKOM TRANSPORTU

ZAKON BR. 03/L- 222 O PОRЕSKOJ ADMINISTRACIJI I PОSТUPCI

ZAKON BR. 04/L-136 ZA REGISTRACIJU ZALOGE U REGISTRU POKRETNIH STVARI

ZAKON BR. 04/L-148 O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNOG SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE KOSOVO I EVROPSKE UNIJE O MISIJI EVROPSKE UNIJE ZA VLADAVINU ZAKONA NA KOSOVO

ZAKON BR. 04/Z-110 O IZGRADNJI

ZAKON BR. 04/L-078 O OPŠTOJ SIGURNOSTI PROIZVODA

ZAKON Br. 03/L- 006 O PARNIČNOM POSTUPKU

ZAKON BR. 04/L-052 O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

ZAKON BR. 04/L-048 O SPOLJNOJ TRGOVINI

ZAKON BR. 04/L-065 O AUTORSKOM I SRODNOM PRAVU

ZAKON BR. 04/L-041 O PROIZVODNJU, OTKUP, OBRADU I STAVLJANJE U PROMET DUVANA

ZAKON BR. 04/L-021 O AKCIZI NA DUVANSKE PROIZVODE

ZAKON BR. 04/L-047 O ZAŠTITNIM MERAMA NA UVOZE

ZAKON BR.2004/ 18 O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

ZAKON BR. 2002/ 5 O OSNIVANJU REGISTRA ZA PRAVA NA NEPOKRETNU SVOJINU

ZAKON BR. 03/L- 069 O AKREDITACIJI

ZAKON BR. 03/L-215 O UVIDU U JAVNIM DOKUMENTIMA 

ZAKON BR. 03/L-181 O INSPEKTORATU I NADZOR TRŽIŠTA 

ZAKON BR. 03/L-181 O INSPEKTORATU I NADZOR TRŽIŠTA

ZAKON BR. 03/L- 209 O CENTRALNOJ BANCI REPUBLIKE KOSOVO 

ZAKON BR. 03/L- 222 O PОRЕSKOJ ADMINISTRACIJI I PОSТUPCI

ZAKON BR. 03/L- 183 O SPROVOĐENJU MEĐUNARODNIH SANKCIJA

ZAKON BR. 03/Z – 037 O PUTNIM ISPRAVAMA

ZAKON BR. 03/L-175 O JAVNOM DUGU

ZAKON BR. 03/L-103 O LIZINGU

ZAKON BR.2004 / 5 O TRGOVINI NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA NA KOSOVU

ZAKON BR. 03/L-154 O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

ZAKON BR. 03/L- 016 OHRANI

ZAKON Br. 03/ L-007 O VANPARNIČNOM POSTUPKU

ZAKON BR. 2004 / 13 O RASADNOM MATERIJALU

ZAKON BR. 2003/22 O SANITARNOM INSPEKTORIJATU KOSOVA

ZAKON BR. 02/L-75 O ARBITRAŽI

ZAKON BR. 02/L-62 O INSPEKTORATU GRADJEVINSKIH PROIZVOD

 

ZAKON BR.2003/5 ZAKON O SEMENU NA KOSOVU

ZAKON BR. 02/L-38 O INSPEKTORATU ZDRAVSTVA