POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TRANZIT

Sledeća dokumenta su potrebna za carinsku procedure tranzita:

 • Carinska deklaracija robe (pogledajte primerak u Prilogu 16 Administrativnog uputstva br. 11/2009),
 • Komercijalna faktura,
 • Tovarni list, i
 • Gotovinski depozit ili carinska garancija.

Carinska deklaracija tranzita mora biti popunjena korišćenjem zakona koji su navedeni u tekstu iznad ovog Vodiča, pod “Uputstva za popunjavanje deklaracije i carinske procedure”. U pripremanju carinske deklaracije tranzita, lice odgovorno za kretanje u tranzitu mora prijaviti procedure tranzita, korišćenjem odgovarajućeg zakona za tranzit. Zakoni koje treba koristiti za unos podataka o carinskoj deklaraciji tranzita su dostavljeni u Prilogu 19 “Administrativnog uputstva br. 11/2009 kojim se određuju odredbe o sprovođenju Zakona o carini”.

Carinska deklaracija tranzita može biti ubačena ili elektronski ili dostavljena u štampanom primerku kancelariji mesta polaska Carine. Deklaracije tranzita se obično dostavljaju kancelariji za polaske Carine Kosova u danima i satima predviđenim za poslovanje. Ipak, Carina može, na zahtev lica odgovornog za tranzit, i o trošku istog lica, odobriti da deklaracija bude priložena i danima i satima koji nisu predviđeni. Posebne naknade za usluge mogu biti primenjene za ovu uslugu van radnog vremena, i biće primenjene da se pokriju dodatni troškovi u vezi sa pružanjem usluga.

Molimo pogledajte Priloge 23 i 24 “Administrativnog uputstva br. 11/2009 kojim se određuju odredbe o sprovođenju Zakona o carini” za oblik pojedinačnih garancija i za tranzitni tovarni list. tovarni listovi koji su sastavljeni u skladu sa Prilogom 24 i odgovarajući primerak u Prilogu 23 mogu biti korišćeni umesto stranica za nastavak (carinske deklaracije) kao opisni deo, i samim tim sastavni deo deklaracije tranzita. Carina Kosova će takođe dozvoliti da se tovarni listovi koriste kao opisni deo deklaracija tranzita priložene elektronskim putem.

Jedno transportno sredstvo može biti korišćeno za utovar robe u više kancelarija mesta polaska i za istovar u više kancelarija odredišta.

Pod uslovom da robe koje se prenose budu poslate zajedno, smatra se da jedno transportno sredstvo predstavlja sledeće:

 • Putno vozilo sa prikolicom(ama) ili poluprikolicom(ama);
 • Grupa parnih železničkih kolica ili vagona;
 • Kontejneri utovareni na jednom transportnom sredstvu.

Za svrhu tranzita, carinska deklaracija (SAD) se sastoji od kopija sledećeg:

 • Kopija 1 Kancelarija mesta polaska;
 • Kopija 4 Kancelarija odredišta; i,
 • Povratna kopija 5 kopija tranzita.

Dodatne stranice za nastavak obrasca deklaracije i/ili tovarni list se koriste kao dopuna deklaracije tranzita kada se šalje više od jedne stavke i kada ne postoji dovoljan prostor da se zabeleže detalji o svim robama na prvoj stranici carinske deklaracije.

Pod uslovom da se robe koje su obuhvaćene tranzitnim kretanjem prevoze u istom vozilu i kretanje se vrši od jedne kancelarije mesta polaska do jedne kancelarije odredišta, onda je dovoljna jedna deklaracija tranzita. Suprotno tome, na primer, ako se jedna pošiljka podeli na dva kamiona, za svaki kamion je potrebna posebna deklaracija tranzita, iako sve robe imaju isti status i putuju između istih carinskih ispostava, istim putem, itd.

SVEOBUHVATNA GARANCIJA I IZUZEĆE GARANCIJE

Lice koje je odgovorno za kretanje tranzita može koristiti sveobuhvatnu garanciju, ili izuzeće garancije, do preciziranog odgovarajućeg iznosa. Za primenu sveobuhvatne garancije, vrši se obračun iznosa carinskog duga koji može nastati u svakoj operaciji tranzita.

Precizirani odgovarajući iznos treba biti isti kao i iznos carinskog duga koji može nastati u odnosu na robu koju odgovorno lice za kretanje u tranzitu stavlja u proceduru tranzita za vreme perioda od najmanje jedne sedmice.

Kancelarija garancije će utvrditi iznos u saradnji sa zainteresovanim licem na osnovu informacija o robi koja je prenošena u prošlosti i procene količine planiranih operacija tranzita kao što je prikazano, između ostalog,  značajnom komercijalnom dokumentacijom i računima. U utvrđivanju preciziranog odgovarajućeg iznosa, moraju se uzeti u obzir najveće rate dažbina i naknada koje se primenjuju na robu.

Kancelarija garancije će godišnje proveravati precizirani odgovarajući iznos, posebno u svetlu informacija koje su dobijene od kancelarije ili kancelarija mesta polaska, i izvršiće usklađivanje ako je neophodno.

Lice koje je odgovorno za kretanje tranzita će obezbediti da dažbine i porezi koji su pod rizikom u procedure tranzita ne budu veći od odgovarajućeg iznosa, imajući u obzir sve operacije za koje procedura još uvek nije završena.

Lice koje je odgovorno za kretanje tranzita treba da obavesti kancelariju garancije kada odgovarajući iznos spadne ispod nivoa koji je dovoljan da se pokriju operacije tranzita.

Iznos koji treba biti pokriven sveobuhvatnom garancijom može biti smanjen na:

 • 50% odgovarajućeg iznosa kada odgovorno lice za kretanje tranzita pokaže da su njegove finansije stabilne i da ima dovoljno iskustva u procedurama tranzita;
 • 30% odgovarajućeg iznosa kada odgovorno lice za kretanje tranzita pokaže da su njegove finansije stabilne i da ima dovoljno iskustva u procedurama tranzita i da veoma blisko sarađuje sa organima Carine.

Izuzeće garancije može biti odobreno kada lice koje je odgovorno za kretanje tranzita pokaže da lice održava standarde pouzdanosti koji su opisani u stavu (b) iznad, da upravlja operacijama transporta i poseduje dovoljne finansijske resurse za ispunjenje svih obaveza. U svrhu stavova 2 i 3, Carina Kosova će uzeti u obzir kriterijume koji su navedeni u Prilogu 26 “Administrativnog uputstva br. 11/2009 kojim se određuju odredbe o sprovođenju Zakona o carini”.

Kako bi bilo ovlašćeno da pruži sveobuhvatnu garanciju u odnosu na vrstu robe koja je navedena u Prilogu 21 “Administrativnog uputstva br. 11/2009 kojim se određuju odredbe o sprovođenju Zakona o carini”, lice koje je odgovorno za kretanje tranzita mora pokazati, ne samo da ispunjava uslove iz člana 233, već i da su finansije tog lica stabilne, da to lice ima dovoljno iskustva o proceduri tranzita i da ili veoma blisko sarađuje sa Carinom ili da upravlja operacijama transporta.

Iznos koji treba biti pokriven sveobuhvatnom garancijom koji je naveden u stavu može biti smanjen na:

 • 50% odgovarajućeg iznosa kada odgovorno lice za kretanje tranzita pokaže da veoma blisko sarađuje sa Carinom i da upravlja operacijama transporta;
 • 30% odgovarajućeg iznosa kada odgovorno lice za kretanje tranzita pokaže da veoma blisko sarađuje sa organima Carine, da upravlja operacijama transporta, i da ima dovoljne finansijske resurse za izvršenje svih obaveza.

Sveobuhvatna garancija mora biti pružena od strane žiranta. Ona će biti predmet dokumenta garancije koji je usaglašen sa primerkom u Prilogu 8 “Administrativnog uputstva br. 11/2009 kojim se određuju odredbe o sprovođenju Zakona o carini”.

Na osnovu ovlašćenja, Carina će izdati licu odgovornom za kretanje tranzita jedno ili više sveobuhvatnih uverenja ili uverenja o izuzeću garancije (u daljem tekstu uverenja) sastavljenih na odgovarajući način na obrascu koji odgovara primerku u Prilogu 29  ili Prilogu 30 “Administrativnog uputstva br. 11/2009 kojim se određuju odredbe o sprovođenju Zakona o carini”, i dopunjenom u skladu sa Prilogom 31, kako bi omogućila licu odgovornom za kretanje tranzita da dostavi dokaz o sveobuhvatnoj garanciji ili izuzeću garancije.

Uverenje će biti pokazano kancelariji mesta polaska. Detalji o uverenju moraju biti uneti u deklaraciji tranzita.

Međutim, kada se razmenjuju garantni podaci između kancelarije garancije i kancelarije mesta polaska korišćenjem informacione tehnologije i kompjuterskih mreža, uverenje se ne pokazuje kancelariji mesta polaska.

Period važenja uverenja neće biti duži od dve godine. Taj period može biti produžen od strane kancelarije garancije za dodatni period koji neće biti duži od dve godine.

 

Od datuma stupanja na snagu povlačenja ovlašćenja za korišćenje sveobuhvatne garancije ili izuzeća garancije od strane organa Carine, od datuma stupanja na snagu povlačenja od strane kancelarije garancije svog prihvatanja obaveze žiranta, ili od datuma stupanja na snagu otkazivanja obaveze od strane žiranta, uverenja koja su ranije izdata ne mogu biti korišćenja za stavljanje robe u proceduru tranzita i biće vraćena od strane lica odgovornog za kretanje tranzita kancelariji garancije bez zakašnjenja.

Svaka kancelarija garancije Carine će proslediti administraciji Carine sredstva kojim uverenja koja ostaju važeća i koja još uvek nisu vraćena mogu biti identifikovana. Uprava Carine će, zauzvrat, obavestiti ostale relevantne kancelarije.

 GARANCIJE TRANZITA

Pojedinačne garancije u obliku gotovinskog depozita normalno trebaju biti položene u kancelariji polaska. Ovaj depozit će biti vraćen kada se procedura tranzita završi.

Kada kancelarija mesta polaska nije kancelarija garancije, potonja će čuvati kopiju instrumenta kojim je prihvatila obaveze žiranta. Lice odgovorno za kretanje u tranzitu mora pokazati original u kancelariji za polaske, gde će biti zadržan.

Kancelarija garancije može povući svoju odluku kojom prihvata obaveze žiranta ako uslovi koji su predviđeni u vreme izdavanja nisu više ispunjeni. Jednako tome, žirant može otkazati preduzimanje u bilo koje vreme. Povlačenje ili otkazivanje će stupiti na snagu 16. dana od dana kada je žirant ili kancelarija garancije, ukoliko je potrebno, obaveštena.

Kancelarija garancije će odmah obavestiti Carinu Kosova o svakom povlačenju ili otkazivanju i datumu kada stupa na snagu. Carina će obavestiti sve ostale ispostave carine koje su umešane.

Pojedinačna garancija koju pruža žirant mora biti u skladu sa primerkom u Prilogu 22 “Administrativnog uputstva br. 11/2009 kojim se određuju odredbe o sprovođenju Zakona o carini”.

 

 

GARANCIONI GJITHËPËRFSHIRËS DHE LIRIMI NGA GARANCIONI

Personi përgjegjës për qarkullimin transitor mund ta përdor një garancion gjithëpërfshirës, ose lirimin nga garancionit, deri në një shumë të specifikuar. Për aplikimin e garancionit gjithëpërfshirës bëhet llogaria e shumës së borxhit doganor, i cili mund të shkaktohet për secilin veprim transitor.

Shuma e specifikuar duhet të jetë e njëjtë me shumën e borxhit doganor, i cili mund të shkaktohet sa i përket mallrave që personi përgjegjës për qarkullimin transitor i vendos në kuadër të procedurës transitore gjatë një periudhe prej së paku një jave.

Zyra e garancionit do ta përcaktojë shumën në bashkëpunim me personat në fjalë në bazë të informacionit të mallrave të cilat janë bartur në të kaluarën dhe një vlerësimi të vëllimit të operacionit të paraparë transitor siç dëshmohet, mes tjerash, me anën e dokumentacionit përkatës komercial dhe librave të kontabilitetit. Në përcaktimin e shumës së specifikuar, duhet të merret norma më e lartë e detyrimeve dhe e tarifave të mallrave në këtë libër kontabiliteti.

Zyra e garancionit do ta rishikojë shumën e specifikuar në baza vjetore, veçanërisht në dritën e informacionit të marrë nga zyra ose zyrat e nisjes, dhe do ta korrigjojë këtë shumë sipas nevojës.

Personi përgjegjës për qarkullimin transitor do të sigurojë që detyrimet dhe tatimet e rrezikut në procedurën e transitit të mos e tejkalojnë shumën e specifikuar, duke i marrë parasysh operacionet apo veprimet për të cilat procedura ende nuk ka përfunduar.

Personi përgjegjës për qarkullimin transitor duhet ta informojë zyrën e garancionit kur shuma e specifikuar është nën nivelin e nevojshëm të mbulimit të operacioneve transitore.

Shuma që duhet të mbulohet nga garancioni gjithëpërfshirës mund të zvogëlohet deri në:

 • 50% të shumës së specifikuar kur personi përgjegjës për qarkullimin transitor dëshmon se gjendja e tij financiare është e mirë dhe se ka përvojë të mjaftueshme me procedurat transitore;
 • 30% e shumës së specifikuar kur personi përgjegjës për qarkullimin transitor dëshmon se gjendja e tij financiare është e mirë dhe se ka përvojë të mjaftueshme me procedurat transitore, dhe se bashkëpunon ngushtë me autoritetet doganore.

Mund të ketë lirim nga garancioni kur personi përgjegjës për qarkullimin transitor dëshmon se personi i përmbahet standardeve të besueshme të përshkruara në paragrafin (b) më lartë, dhe se i ka nën kontroll veprimtaritë transportuese dhe se ka mjete të mjaftueshme financiare për t’i përmbushur të gjitha obligimet. Për qëllim të paragrafëve 2 dhe 3, Doganat e Kosovës nuk do t’i marrin parasysh kriteret e përcaktuara në aneksin 26 të Udhëzimit administrativ nr. 11/2009 për implementimin e Kodit Doganor”.

Për të qenë i autorizuar për ofrimin e garancionit gjithëpërfshirës sa i përket llojeve të mallrave të cilave i referohet aneksi 21 i “Udhëzimit administrativ nr. 11/2009 për implementimin e Kodit Doganor”, personi përgjegjës për qarkullimin transitor duhet të dëshmojë, jo vetëm se i përmbushë kushtet e nenit 233, por edhe se ka gjendje të mirë financiare, se personi ka përvojë të mjaftueshme me procedurat transitore, dhe se ose bashkëpunon ngushtë me doganën ose e ka nën kontroll veprimtarinë e transportit.

Shuma që do të mbulohet nga garancioni gjithëpërfshirës të cilës i referohemi në paragraf mund të zvogëlohet në:

 • 50% të shumës së specifikuar kur personi përgjegjës për qarkullimin transitor dëshmon se bashkëpunon shumë ngushtë me Doganën dhe se e ka nën kontroll veprimtarinë e transportit;
 • 30% të shumës së specifikuar kur personi përgjegjës për qarkullimin transitor dëshmon se bashkëpunon shumë ngushtë me autoritetet doganore, i ka nën kontroll të gjitha veprimtaritë e transportit, dhe se ka mjete të mjaftueshme financiare për t’i përmbushur obligimet e tij.

Garancioni gjithëpërfshirës duhet të dorëzohet nga garantuesi. Do t’i nënshtrohet dokumentit garantues që përkon me mostrën në aneksin 8 të Udhëzimit administrativ nr. 11/2009 për implementimin e Kodit Doganor.

Në bazë të autorizimit, Dogana do t’ia lëshojë personit përgjegjës për qarkullimin transitor një ose më shumë certifikata të garancionit gjithëpërfshirës ose certifikatën për lirim nga garancioni (më tutje ‘certifikatat’) të përpiluara sipas formës që përkon me mostrën në aneksin 29 ose aneksin 30 të Udhëzimit administrativ nr. 11/2009 për implementimin e Kodit Doganor”, dhe të plotësuara në pajtim me aneksin 31, për t’i mundësuar personit përgjegjës për qarkullimin transitor që të ofrojë dëshmi të garancionit gjithëpërfshirës ose të lirimit nga garancioni.

Certifikata do t’i paraqitet zyrës së nisjes. Informacionet e certifikatës duhet të shënohen në deklaratën transitore.

Megjithatë kur të dhënat e garancionit shkëmbehen midis zyrës së garancionit dhe zyrës së nisjes përmes teknologjisë së informacionit dhe rrjeteve kompjuterike, atëherë nuk paraqitet ndonjë certifikatë në zyrën e nisjes.

Periudha e vlefshmërisë së certifikatës nuk duhet të tejkalojë mbi dy vjet. Kjo periudhë mund të zgjatet nga zyra e garancioneve edhe për një periudhë tjetër e cila nuk i tejkalon dy vjet.

Nga data në fuqi të tërheqjes së një autorizimi për shfrytëzimin e garancionit të përgjithshëm ose të lirimit nga garancioni nga autoritetet doganore, nga data në fuqi e tërheqjes nga zyra e garancionit të pranimit të saj të veprimeve të garantuesit, ose nga data në fuqi e anulimit të veprimtarisë nga garantuesi, certifikatat e lëshuara më herët mund të mos shfrytëzohen për vendosjen e mallrave nën procedurën transitore dhe se do të kthehen nga personi përgjegjës për qarkullimin transitor në zyrën e garancionit pa ndonjë vonesë.

Secila zyrë e garancionit doganorë do t’ia dërgojë administratës doganore mënyrë me anë të së cilës mund të identifikohen certifikatat që janë të vlefshme dhe të cilat nuk janë kthyer ende. Si rrjedhojë, administrata doganore do ta informojë zyrën tjetër përkatëse doganore.

 

GARANCIONET TRANZITORE

Garancionet individuale në formën e depozitës me para të gatshme normalisht dorëzohen në zyrën e nisjes. Depoziti do të kthehet kur procedurat e transitit të jenë shkarkuar.

Garancioni individual i dorëzuar nga garantuesi duhet të përkojë me mostrën në aneksin 22 të Udhëzimit administrativ nr. 11/2009 për implementimin e Kodit Doganor”.

Kur zyra e nisjes nuk është zyra e garancionit, kjo e fundit do ta mbajë një kopje të instrumentit me të cilin e ka pranuar veprimin e garantuesit. Personi përgjegjës për qarkullimin transitor duhet t’ia paraqes origjinalin zyrës së nisjes ku edhe do të mbetet.

Zyra e garancionit mund ta tërheq vendimin e vet për pranimin e veprimit të garantuesit nëse kushtet e përcaktuara në kohën e lëshimit nuk janë përmbushur. Po ashtu, garantuesi mund ta anulojë veprimin e vet në çfarëdo kohe. Tërheqja apo anulimi do të hyn në fuqi në ditën e gjashtëmbëdhjetë pas datës kur garantuesi ose zyra e garancionit është njoftuar.

Zyra e garancionit do t’i njoftojë Doganat e Kosovës menjëherë për çfarëdo tërheqje apo anulimi dhe datën kur kjo hyn në fuqi. Doganat do t’i njoftojnë të gjitha zyrat e tjera doganore të cilat mund të jenë të përfshira.