PROCEDURE TRANZITA

Mnoge komercijalne aktivnosti podrazumevaju pomeranje robe sa jednog mesta na drugo. U procedure tranzita roba može biti pomerana sa jedne lokacije na drugu unutar zemlje ili između zemalja bez plaćanja dažbina i poreza. Ovo zahteva da se pomeranja odvijaju pod kontrolom carine. Kada se roba pomera sa jedne carinske ispostave u drugu unutar jedne zemlje ili carinske teritorije, u pitanju je nacionalni tranzit, a kada se carinske ispostave nalaze u više zemalja ili carinskih teritorija, u pitanju je međunarodni tranzit.

Procedura tranzita je carinska procedura koja se primenjuje na robu koja stiže na teritoriju Kosova iz druge zemlje, sa namerom da pođe kroz i napusti teritoriju Kosova, u treću zemlje (takođe poznat kao “međunarodni” ili “tranzit preko”).

Lice ili preduzeće koje je odgovorno za svako kretanje robe u tranzitu preduzima pomeranje tranzitne robe sa jedne konkretne tačke na drugu, kako bi obezbedilo pokriće za dažbine i poreze koji su rizični tokom tranzit kretanja, i da pripreme i smeste tranzit deklaraciju, zajedno sa potrebnom pomoćnom dokumentacijom.

PROCEDURE TRANZITA NA KOSOVU

Zakonska osnova za procedure tranzita se nalazi u članovima 96 – 102 Zakona o carini.

Takođe, članovi 208 do 265 “Administrativnog uputstva br. 11/2009 koje određuje odredbe za primenu Zakona o carini” pruža preciznije detalje o tranzit kretanju, uključujući informacije o tranzit garancijama, formalnostima u Kancelariji mesta polaska, formalnostima u putu, formalnostima u kancelariji odredišta, maršrute tranzitnog pravca, kao i pojednostavljene procedure tranzita za otpremanje železnicom, velikim kontejnerima, vazdušnim putem ili cevovodom.

Lice ili preduzeće koje je odgovorno za svako kretanje robe u tranzitu preduzima pomeranje tranzitne robe sa jedne konkretne tačke na drugu, kako bi obezbedilo pokriće za dažbine i poreze koji su rizični tokom tranzit kretanja, i da pripreme i smeste tranzit deklaraciju, zajedno sa potrebnom pomoćnom dokumentacijom.

U svrhu tranzita, sledeće definicije se primenjuju na Kosovu:

“Kancelarija mesta polaska” predstavlja carinsku ispostavu na kojoj se primaju deklaracije kojima se roba stavlja u procedure tranzita;

“Kancelarija odredišta” predstavlja carinski ispostavu na kojoj roba koja je stavljena u procedure mora biti prikazana kako bi se okončala procedura tranzita;

“Kancelarija garancije” predstavlja kancelariju gde Carina odlučuje da će garancije koje pruža žirant biti uložene.