1.REGISTRACIJA PREDUZECA

Osnivanje Novog Preduzeća

Nakon što odlučite da osnujete novo preduzeće za transakcije međunarodne trgovine morate doneti odluku o formi vašeg preduzeća. Forma ili struktura vašeg preduzeća je od važnosti zbog poreza i za određivanje vaše odgovornosti u slučaju tužbe ili druge vrste spora. Nakon izbora forme preduzeća morate registrovati novo preduzeće. Ovaj deo objašnjava neophodnu formu i korake za pokretanje novog preduzeća, uključujući i registraciju.

Vrste Preduzeća

Ispod je kratko objašnjenje različitih vrsta preduzeća na Kosovu. Možda biste želeli da se konsultujete sa svojim pravnim savetnicima i knjigovođama prilikom odabira poslovnog oblika za vaše međunarodne trgovinske aktivnosti:

Samostalno preduzeća

Kod samostalni preduzeća vlasnik ima neograničenu odgovornost za sve dugove društva. Društvo ima službeni naziv ili uključuje zakonito prezime vlasnika i uključuje skraćenicu “S. P. “

Generalno partnerstvo

Kod opšteg partnerstva svi partneri snose neograničenu solidarnu i pojedinačnu odgovornost za sve dugove i druge obaveze društva. Kolektivno društvo (partnerstvo) ima naziv u kojem se može nalaziti ime jednog ili više partnera, stavljajući ispred ili na kraju skraćenicu “O. P. “

Ograničeno partnerstvo

Kod društava osim “neograničenih“ partnera (partneri koji su bez ograničenja pojedinačno i zajednički odgovorni  za dugove preduzeća) učestvuju i „ograničeni“ partneri ili oni partneri koji snose odgovornost za obaveze preduzeća do mere vrednosti njihovog doprinosa u opštem kapitalu. Takvo društvo ima naziv u kojem može biti uključeno ime jednog ili više partnera i stavljajući ispred ili na kraju skraćenicu “O. P. “.

 

Društva sa ograničenom odgovornošću (D. O. O.)

Društvo sa ograničenom odgovornošću su društva koja su osnovala jedan ili više osnivača i koja snose odgovornost  za sve svoje dugove  i ostale obaveze sa svim sredstvima. Društvo sa ograničenom odgovornošću ima naziv u kojem može biti uključeno ime jednog ili više partnera i stavljajući ispred ili na kraju skraćenicu „D. O. O.“.

KARP može da registruje društvo sa ograničenom odgovornošću bez potrebe obezbeđivanja dokaza o uplati kapitala.

Deoničarska društva (D. D.)

Deoničarska društva su ona društva čiji se kapital deli na deonice i deoničari snose odgovornost samo do granice vrednosti njihovog doprinosa. Društvo može imati jednog ili više deoničara. Društvo ima naziv ispred ili iza kojeg se postavlja skraćenica „D. D.“. Iznos osnivačkog kapitala je najmanje 10.000 evra.

Strana kompanija

Može se registrovati kao:

– Ogranak stranog poslovnog društva – podrazumeva registrovani entitet na Kosovu radi ostvarivanja legitimne privredne aktivnosti od strane strane kompanije za trgovanje sa inostranstvom osnovane prema zakonu nadležnosti van Kosova. Nakon registracije, ona ima sva prava i obaveze stvorene prema važećem zakonu. Ime treba napisati „OGRANAK NA KOSOVU“ ili skraćenica „O. K“.

 – Strano preduzeće takođe može biti registrovano kao kancelarija za predstavnistvo stranog poslovnog društva na Kosovu. Službeno ime treba da sadrži puno ime stranog poslovnog društva sa prilogom “ Predstavništvo na Kosovu“ ili skraćenica „P. K“.

Poljoprivredne zadruge

Poljoprivredna zadruga je poslovno društvo osnovano od strane fizičkih ili pravnih lica koji svi moraju biti poljoprivrednici koji svojom imovinom doprinose u akcionarskom kapitalu. Poljoprivrednu zadrugu osniva najmanje pet (5) poljoprivrednika koji su potpisnici obaveza. Zadruga se ne može osnovati bez kapitala niti može funkcionisati bez kapitala. Kapital se deli na akcije jednake vrednosti uz minimalnu vrednost od 10€. Direktor ne može biti član zadruge.

Registrovanje Vašeg Novog Preduzeća

Nova preduzeća na Kosovu se moraju registrovati pri kosovskoj Agenciji za registraciju biznisa (KARB). Poslovna društva se mogu osnovati i registrovati na Kosovu za bilo koju zakonitu svrhu i mogu sprovoditi bilo koju zakonsku aktivnost navedenu u nomenklaturi kodova aktivnosti.

Kodovi su brojevi koji se slažu sa aktivnošću preduzeća koje želite da otvorite. Obrasci koje treba popuniti za otvaranje preduzeća imaju poseban odeljak u kojima je potrebno da unesete kodove (sa leve strane) i pismeni opis (sa desne strane) preduzeća. Lista kodova se može naći na internet stranici kosovske Agencije za registrovanje biznisa na https://arbkonline.rks-gov.net/ . Kodovi se sastoje od četiri cifre.

Kosovska Agencija za registrovanje biznisa (KARB) registruje sva nova preduzeća, modifikuje podatke preduzeća i zatvara preduzeća, izdaje potvrde o registraciji uz certifikate fiskalnog broja, certifikate za porez na dodatu vrednost, certifikate za uvoz-izvoz i daje informacije i besplatne obrasce.

Sledeća vrsta preduzeća se može registrovati u KARB: pojedinačna preduzeća, opšta partnerstva, ogranicena partnerstva, društva sa ograničenom odgovornošću, deoničarska društva, strane kompanije i poljoprivredne zadruge.

Pošto se svaka od njih razlikuje po zakonskim obavezama, takođe se razlikuju i dokumenta za njihovo osnivanje. Vi ste dužni da popunite odgovarajući obrazac na osnovu vrste preduzeća koje želite da osnujete. Nova preduzeca mogu se registrovati i online na https://arbkonline.rks-gov.net/

KARB

Adresa: Ul. „Muharrem Fejza“ b.b.  Lagjja e Spitalit

Priština, Republika Kosovo
 
 

2.DOBIVANJE CERTIFIKATA I DRUGIH DOZVOLA

Uverenje za Porez Na Dodatnu Vrednost-Pdv

Prema važećem zakonu, svaki privredni subjekt koji planira uvoz ili izvoz mora biti registriran za PDV. Zahtev za dobijanje certifikata za PDV može se podneti u kancelarijama Poreske uprave Kosova u Prištini (vidi adresu ispod)

PAK

Bivša zgrada Germia, trg „Skenderbeu“ Bulevar „Majka Tereze b.b Priština, Republika Kosovo

Ako je privredni subjekt registrovao svoju aktivnost u drugim delovima Kosova, onda se može prijaviti drugim regionalnim centrima PAK-a, koji posluju u:

Prizren
Pec
Uroševac
Gnjilane
Mitrovica, i
Đakovica

Za više informacija posjetite: www.atk-ks.org

Licenciranje

Ne primjenjuje se licenca za uvoz ili izvoz ovog proizvoda

Registracija u Carinu Kosova

Nakon dostavljanja certifikata o registraciji i PDV, ekonomski subjekat treba da zatraži od carine Kosova da aktivira njihove podatke u elektronskom sistemu Carine Kosova – ASYCUDA Vorld

Carina Kosova

Adresa:
Direkcija Carine

Ul. Rexhep Krasniqi, b.b. Pristina 10000

CARINSKE PROCEDURE NA UVOZ

„Carinska procedura“ je zakonska mera kojom se omogućava oslobađanje robe iz „carinske kontrole“. Carinska kontrola se odnosi na mere koje se primenjuju kako bi se osiguralo poštovanje zakona i propisa Republike Kosovo, koji se odnose na uvoz, izvoz ili tranzit robe.

Bez obzira na carinsku proceduru koju trgovac želi da primeni za pošiljku, neophodno je popunjavanje deklaracije robe za carinjenje od strane uvoznika ili izvoznika (ili ovlašćenog predstavnika) i podnošenje Carini Kosova kako bi se pošiljka oslobodila carinske kontrole.

U pripremi deklaracije robe za carinjenje, trgovac prvo treba odrediti i prijaviti koja će se carinska procedura deklarisati za dalju obradu robe. Pripremi carinskih procedura, koje se mogu primeniti na pošiljku robe obuhvataju, između ostalog, uvoz, izvoz, tranzit, privremeni uvoz, skladištenje, pretovar, ponovni izvoz, povraćaj dažbina i domaću preradu.

PREDSTAVNICI TREĆE STRANE

Za realizaciju međunarodne komercijalne transakcije na Kosovu, bilo za uvoz, izvoz ili tranzit robe, trgovačke kompanije će trebati angažovanje predstavnika treće strane koji će ih zastupati u procedurama predviđenim u graničnim službama kao što su carine, Granična policija, Agencija za hranu i veterinu, itd. Ovi predstavnici su poznati kao špediteri ili agenti za carinjenje. Na Kosovu za sada postoji više od 100 preduzeća koja se bave carinskim posredništvom i 500 pojedinačnih carinskih posrednika. Većinu carinskih posrednika predstavlja Udruženje carinskih posrednika koje je vezano sa Privrednom komorom Kosova. Nivo profesionalizma i stručnosti carinskih posrednika se razlikuje tako da prilikom pretrage za posrednikom koji će delovati kao vaš agent za carinjenje trebate veoma pažljivo proveriti njihovo iskustvo i ugled. Tarife za usluge carinskih posrednika se pojedinačno pregovaraju i zasnovane su na količini trgovine, broju predmeta listiranih na računu, složenosti transakcije i sličnom.

Drugi predstavnici treće strane koji su od suštinske važnosti za uređivanje detalja međunarodnog transporta robe su poznati kao špediteri. Špediteri su stručnjaci u odnosu na razne prevozne aranžmane koji se moraju preduzeti kako bi se roba transportovala kamionom, železnicom, okeanom ili vazduhom (ili nekom kombinacijom ovih multi-modalnih prevoza od izvoznika do uvoznika. Oni će vas posavetovati u vezi cene i vremenskih rokova raznih opcija transporta i onda urediti posebne prevozne aranžmane za vas i nabaviti odgovarajuća osiguranja. Veoma često isto preduzeće predstavnika treće strane pruža usluge carinsko posredništva i špedicije. Nekoliko velikih međunarodnih špedicija deluje na Kosovu. Tarife za špediciju se određuju na osnovu kontejnera i na osnovu težine i volumena pošiljke, vreme u godini i sličnom.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UVOZ

Tri (3) dokumenta su obično potrebna za uvozne transakcije:

 • Jedinstvena Carinska Isprava,
 • Komercijalna faktura, i
 • Potvrdu porekla (Certifikat za slobodno kretanje robe EUR1, sa zemaljama sa preferencijalnim tarife).

Komercijalne fakture

Informacije koje su navedene u ovom delu se odnose na komercijalne fakture koje se pripremaju za uvozne i izvozne transakcije. Bolje informacije o uvoznim ili izvoznim fakturama će olakšati brže oslobađanje pošiljke u zemlji odredišta.

Što su preciznije informacije navedene u komercijalnim fakturama to će brže carinski službenik biti u stanju da proveri deklarisane podatke i to će pre pošiljka biti oslobođena.

 Detaljna uputstva za uvoznike, izvoznike i carinske posrednike

Trgovci i njihovi zastupnici snose odgovornost za pripremu potpunih i tačnih deklaracija za robe carinjenje (DRC) za oslobađanje svih pošiljki, bez obzira da li su u pitanju uvozna, izvozna, tranzitna, skladišna ili druga carinska procedura.

Jedan od uslova za podnošenje prihvatljive deklaracije je uključivanje jedne kopije komercijalne fakture i potvrde porekla, uz potrebne dozvole, licence ili certifikate koji se odnose na robu.

Na komercijalnoj fakturi mora biti navedeni tačan i potpun opis robe i izneti određeni osnovni podaci koji se odnose na tu robu. Na fakturi takođe mora biti upisana stvarna i puna plaćena ili naplativa cena za svaki artikal robe navedene na fakturi.

Neuspeh dostavljanja odgovarajućih komercijalnih faktura, koje na adekvatan način opisuju robu, prilikom podnošenja carinske deklaracije može rezultovati momentalnim odbijanjem. U svakom slučaju, obrada i odobrenje deklaracije bez odgovarajuće fakture može prouzrokovati kašnjenja pošto će carinski službenici pokušati da prevaziđu nedostatak informacija što se tiče talne klasifikacije robe, određivanja tačne vrednosti robe, zemlje porekla i tačnog iznosa za dažbine i porez. Iz tih razloga, neadekvatne ili nepotpune fakture mogu dovesti do preplaćivanja carinskih dažbina, PDV-a ili primenjive akcize.

Kako bi carina bila u stanju da pruži odgovarajuće usluge prilikom oslobađanja robe za uvoz ili izvoz, od suštinske je važnosti da se svaki deklarant osigura da je račun/i podnet uz DRC precizno opisuje robu koja je predmet transakcije. Opis na fakturi treba biti dovoljno detaljan kako bi carinski službenik bio u stanju da klasifikuje robu saglasno nomenklaturi harmonizovanog sistema carinskih tarifa. Ukoliko informacije na fakturi i opis artikala nisu dovoljno detaljni, obrada carinske deklaracije se može odužiti, što sigurno rezultuje dodatnim vremenom i troškovima u poslovanju.

Većina zemalja širom sveta je prihvatila i koristi šestocifreni harmonizovani sistem opisa artikala i kodifikovanja (tzv. HS), za međunarodnu trgovinu; Kosovo koristi HS za klasifikaciju robe prema Zakonu o carinskim tarifama. Stoga, u slučaju uvoza na Kosovo, veoma je verovatno da je strani dobavljač (izvoznik) veoma dobro upoznat sa procesom kodiranja prema HS. Sledstveno, bilo bi od velike koristi za uvoznike da traže od njihovih stranih dobavljača da uz precizan opis robe navedu i tačan šestocifreni podnaslovni broj (prema HS-u) na komercijalnoj fakturi; ovaj šestocifreni broj se koristi širom sveta za odgovarajuću robu. Ovaj proces može zahtevati određeno vreme od uvoznika na Kosovu kako bi ga regulisao sa stranim dobavljačima i prevoznicima, međutim rad koji je potreban kako bi se obezbedile ove informacije na fakturama će verovatno rezultovati boljom uslugom od strane kosovske carine, pravilnijim određivanjem naplativih dažbina i poreza i preciznije podatke o trgovini, koje zahteva Ministarstvo trgovine i privrednog razvoja.

Konačno, fakture trebaju biti dovoljno čitke kako bi carinski službenik bio u stanju da sprovede funkcije obrade i provere. (Ovo nije problem za račune koji se podnesu elektronskim putem.) Brojevi računa trebaju biti jasno odštampani na fakturi. Roba koja je klasifikovana prema istoj HS tarifnoj klasifikaciji se može grupisati zajedno u jednu stavku na DRC; vrednost fakture za svaku stavku se treba uneti u polje „22“ u deklaraciji robe za carinjenje. Rukom pisane ili kompjuterski izrađene fakture su prihvatljive, pod uslovom da sadrže minimalno neophodne informacije.

Minimalne informacije koje su neophodne na komercijalnoj fakturi uključuju:

 1. Naziv prodavca (dobavljača, prevoznika) u stranoj zemlji.
 2. Naziv izvoznika, ukoliko se razlikuje od prodavca.
 3. Naziv primaoca robe na Kosovu.
 4. Naziv kupca, ukoliko se razlikuje od primaoca.
 5. Broj kupovnog naloga, ukoliko je primenjivo.
 6. Datum direktne pošiljke za Kosovo.
 7. Zemlja pretovara, ukoliko je primenjivo.
 8. Zemlja porekla (gde je roba uzgajana, proizvedena ili napravljena; ukoliko pošiljka obuhvata robu različitog porekla, poreklo se treba navesti uz detaljan opis svake vrste robe u pošiljci, kao što je navedeno pod 14 ispod).
 9. Prevoz – navesti način prevoza i mesto direktne pošiljke za Kosovo.
 10. Kupoprodajne uslove.
 11. Način plaćanja (na primer „prodaja“, „depozit“, „lizing“, „zajam“, Nakon 30 dana itd.).
 12. Valuta ugovora.
 13. Broj paketa.
 14. Opis robe (uključujući vrstu pakovanja, marke i broj, karakteristike, klasu, kvalitet, šestocifreni HS broj) *.
 15. Jedinica količine i mere.
 16. Ukupna težina (neto i bruto).
 17. Vrednosti jedinica.
 18. Ukupan račun (FOB – u valuti ugovora).
 19. Izjava o ceni (u slučajevima kada se plaća ili je naplativ patent ili neka druga taksa ili sledstveni prihodi od strane kupca na Kosovu za navedenu robu).

*  Od suštinske je važnosti da opisi navedeni pod brojem 14 budu dovoljno detaljni i da uključuju sledeće (kako je primenjivo prema vrsti robe): naziv marke ili proizvođača, brojeve modela, datum proizvodnje, kapacitet, veličinu, sastav materijala, opis priloženih priključaka, itd.

Jedinstvena Carinska Isprava

Certifikat EUR1

Carinski dokument T1

CMR