Carinske odluke

Međunarodna je “najbolja praksa” da Carina pruži obavezujuće odluke (poznate kao “obavezujuće informacije”) trgovcima kako bi se olakšalo njihovo poštovanje carinskih zahteva.  Ove odluke izdaju se na zahtev i zasnivaju se na informacijama pruženim od strane kandidata. Uvoznici i izvoznici mogu nakon toga dati na uvid osudu (ili njen pozivni broj) kako bi se ubrzala prerada njihove robe.  Najbolja praksa takođe ograničava sposobnost Carine da opozove odluke retroaktivno i bez prethodnog obaveštenja odnosnim strankama.

Utvrđivanje tarifne klasifikacije, porekla robe i utvrđene stope uvozne dažbine, PDV, poreza na akcizu i bilo kojih drugih nameta, i metodologija vrednovanja može biti veoma složeno za određenu robu. Carinska odluka obezbeđuje da nomenklatura za tarifnu klasifikaciju bude upotrebljena ispravno od strane Carine Kosova. Odluka je obavezujuća sve dok se ne opozove ili izmeni. Odluke pružaju izvesnost uvozniku ili njegovom ili njenom predstavniku, u smislu načina klasifikacije robe i samim tim olakšavaju zahteve oko dokumentacije potrebne za carinjenje robe na granici. Odluke mogu takođe pomoći povodom metodologije utvrđivanja carinske vrednosti, porekla robe i primene dažbina, poreza i drugih nameta.

Zakon o Carini Kosova (član 18) predviđa da nakon podnošenja propisnog zahteva od strane zainteresovane stranke, Carina može izdati obavezujuću odluku u smislu tarifne klasifikacije ili porekla robe. Odluka ostaje na snazi 6 godina u smislu tarifne klasifikacije i 3 godine za utvrđivanje porekla, osim ukoliko se promene pravni zahtevi ili ukoliko se ne ispune predviđeni uslovi. U ovom trenutku ne postoji nijedna odredba koja se odnosi na obavezujuće odluke kada govorimo o utvrđivanju stope dažbina i poreza ili metodologiji vrednovanja.

Obavezujućim odlukama

Obavezujuće odluke ili “obavezujuće informacije” podrazumevaju informacije o tarifnoj klasifikaciji, metodologiji vrednovanja ili porekla robe koji su obavezujući za uvoznika i Carinu Kosova.  Pod uobičajenim okolnostima, obavezujuće informacije pružaju se u obliku pismene odluke Carine Kosova.

Članovi 12 do 18 Zakona o Carini predviđaju nadležnost Carine Kosova da pruži obavezujuće uslužne informacije trgovcima.  Dalje, članovi 8 do 13 Administrativnog uputstva br. 11/2009 koji predviđa odredbe za primenu Zakona o carini pružaju detaljne informacije o “obavezujućim informacijama”, uključujući i smernice o načinu podnošenja zahteva za dobijanje obavezujućih informacija. 

Carinske odluke ili “obavezujuće informacije” predstavljaju način da se olakšaju trgovinske usluge koje Carina Kosova pruža trgovcima (obično uvoznicima) koji žele da znaju, pre ostvarivanja trgovinskih transakcija, koje obaveze će imati kada zapravo budu pristupili datoj transakciji.  Cilj carinske odluke jeste da pruži predvidivost u vidu pružanja prethodnih informacija trgovcima o iznosu prihoda koji će se isplatiti prilikom same transakcije, zajedno sa bilo kojim drugim obavezama, kao što je zahtev za dobijanje licence, dozvole ili potvrde.

Kako bi se utvrdilo koliko prihoda će biti isplativo u vezi sa budućim transakcijama, uvoznici mogu podneti zahtev Carini Kosova da unapred donese obavezujuću odluku (“obavezujuće informacije”) o klasifikaciji proizvoda, utvrđene zemlje porekla proizvoda i uspostavljene uvozne dažbine, PDV-a, akcize i bilo kojih drugih nameta, u ovim slučajevima.

Zahtevi za dobijanje obavezujućih informacija moraju se podneti putem obrasca u skladu sa primerkom prikazanim u Aneksu 1 Administrativnog uputstva br. 11/2009.

Zahtevi za dobijanje obavezujućih tarifnih informacija moraju sadržati sledeće podatke:

 • ime i adresu imaoca;
 • ime i adresu kandidata u slučajevima u kojima dato lice nije imalac;
 • detaljan opis robe koji omogućava njeno identifikovanje i njenu klasifikaciju u carinskoj nomenklaturi;
 • sastav robe ili bilo koje druge metode pregleda upotrebljene kako bi se ovo utvrdilo, u slučajevima u kojima klasifikacija zavisi od toga;
 • bilo koje uzorke, fotografije, planove, kataloge i druga dokumenta na raspolaganju koja mogu pomoći Carini da izvrši ispravnu klasifikaciju robe u carinskoj nomenklaturi, koja će biti priložena u aneksu;
 • klasifikaciju predviđenu od strane podnosioca zahteva;
 • saglasnost o pružanju prevoda bilo kog priloženog dokumenta na jednom od službenih jezika Kosova, u slučaju da se zahtevaju od carinskih organa;
 • bilo koje pojedinosti koje će biti tretirane kao poverljive;
 • naznaka kandidata da li je, po njegovom znanju, već podnet zahtev za dobijanje obavezujućih tarifnih informacija za identičnu ili sličnu robu, ili je ista izdata na Kosovu;
 • prihvatanje da se pružene informacije mogu sačuvati u bazi podataka Carine i da se pojedinosti o obavezujućim tarifnim informacijama, uključujući bilo kakvu fotografiju(e), skice, brošure itd. mogu objaviti javno na internetu, sa izuzetkom informacija koje je kandidat okarakterisao poverljivim; važe odredbe o zaštiti informacija na snazi.

Zahtevi za dobijanje obavezujućih informacija o poreklu, moraju obuhvatiti sledeće:

 • ime i adresu imaoca;
 • ime i adresu podnosioca zahteva u slučajevima u kojima dato lice nije imalac;
 • važeću pravnu osnovu, u svrhu članova 11 i 11B Zakona;
 • detaljan opis robe i njenu tarifnu klasifikaciju;
 • sastav robe i bilo koje metode razmatranja upotrebljene kako bi ovo utvrdilo i njihova cena nakon radova, po potrebama;
 • uslovi koji omogućuju da se utvrdi poreklo, upotrebljeni materijali i njihovo poreklo, tarifna klasifikacija, odgovarajuće vrednosti i opis okolnosti (pravila o promeni tarifnog zaglavlja, dodatoj vrednosti, opis rada ili procesa i bilo koje drugo konkretno pravilo) koje omogućava da se dati uslovi i ispune; posebno, pomenuće se konkretno primenjeno pravilo utvrđivanja porekla i poreklo predviđeno za datu robu;
 • bilo koji primerci, fotografije, planovi, katalozi ili druga raspoloživa dokumenta o sastavu robe i njihovih sastavnih materijala a koji može pomoći u opisivanju procesa proizvodnje ili prerade datim materijalima;
 • sporazum o obezbeđivanju prevoda bilo kog priloženog dokumenta na jednom službenom jeziku Kosova, ukoliko se isto zahteva od strane carinskih organa;
 • bilo koje pojedinosti treba da se tretiraju kao poverljive, bez obzira da li se odnose na javnost ili na administraciju;
 • naznaka kandidata o tome, da li se, prema njegovom znanju i verovanju, obavezujuće tarifne informacije ili obavezujuće informacije o poreklu robe ili materijala, identične ili slične onima pomenutim u tačkama (d) ili (f) već primenjuju ili su izdate na Kosovu;
 • saglasnost da se pružene informacije čuvaju u javno pristupačnoj bazi podataka carinskih organa; međutim, osim kao što je predviđeno u članu 16 Zakona, mogu važiti odredbe na snazi na Kosovu koje uređuju zaštitu informacija.

Obavezujuće informacije pružaju se od strane Carine Kosova u pismenoj formi podnosiocima zahteva, u najkraćem mogućem roku:

 • Tarifna pitanja: ukoliko nije bilo moguće obavestiti podnosioca zahteva o obavezujućim tarifnim informacijama u roku od tri meseca od prijema zahteva, Carina će stupiti u kontakt sa podnosiocem zahteva kako bi se objasnio razlog zakašnjenja i kako bi se ukazalo kada bi trebalo da očekuju da će biti u mogućnosti da pruže ove informacije.
 • Pitanja porekla: informacije se pružaju u vremenskom roku od 150 dana od datuma prijema zahteva.

Obavezujuće informacije pružaju se na obrascu pruženim u Aneksu 2 (obavezujuće tarifne informacije) ili Aneksu 3 (obavezujuće informacije o poreklu) u Administrativnom uputstvu br. 11/2009.  Obaveštenje će sadržati informaciju o tome koji podaci će biti tretirani kao poverljivi. Pravo žalbe pomenuto u članu 291 Zakona o carini biće pomenuto.

Imalac obavezujućih informacija može ih upotrebiti za konkretnu robu samo u slučajevima u kojima je Carina Kosova utvrdila:

 • tarifna pitanja: da je roba u pitanju u skladu sa svim aspektima opisanim u predstavljenim informacijama;
 • pitanja porekla: da je roba u pitanju i okolnosti koje utvrđuju njeno poreklo, u skladu u svakom pogledu sa onima opisanim u predstavljenim informacijama.

Odluka koja sadrži “obavezujuće informacije” uobičajeno važi na period od šest godina u slučaju tarifa i tri godine u slučaju porekla, od dana izdavanja.

Međutim, odluka koja pruža obavezujuće informacije biće poništena u slučajevima u kojima se zasniva na netačnim ili nepotpunim informacijama podnosioca zahteva.

Obavezujuće informacije prestaće da važe:

 • U slučaju tarifnih informacija, u slučajevima u kojima:

(i) se osvoje nove zakonske odredbe a date informacije više nisu u skladu sa ovim odredbama;
(ii) više nisu u skladu sa tumačenjem carinskih tarifa važećih na Kosovu, izmenom pravila za tarifnu klasifikaciju robe, u skladu sa članom 24 (6);
(iii) u slučajevima u kojima se ukida ili menja u skladu sa članom 15, pod uslovom da se ukidanje ili izmena napomenu imaocu.
Datum kada obavezujuće informacije prestaju da važe u slučajevima navedenim u tačkama (i) i (ii) podudaraće se sa datumom primene pomenutih mera.

 • U slučaju informacija o poreklu u slučajevima u kojima:

(i) se usvajaju zakonske odredbe ili se sklapa sporazum od strane Kosova a informacije više nisu u skladu sa ovim odredbama;
(ii) više nisu u skladu sa objašnjenjima i mišljenjima usvojenim u svrhu tumačenja pravila o poreklu;
(iii) se ukida ili menja u skladu sa članom 15, pod uslovom da je imalac obavešten unapred.

Imalac obavezujućih informacija koje prestaju da važe i dalje može upotrebiti ove informacije u periodu od šest meseci od datuma objavljivanja ili obaveštavanja, pod uslovom da imalac sklopi obavezujuće ugovore za kupovinu ili prodaju date robe, na osnovu obavezujućih informacija, pre usvajanja date mere.

Klasifikacija ili utvrđivanje porekla obavezujućih informacija može važiti, u uslovima predviđenim isključivo u svrhu utvrđivanja uvoza ili dažbina.

Ukoliko su potrebne detaljnije informacije o poreklu robe, molimo vas pogledajte strane 18 do 33 Administrativnog uputstva br. 11/2009.

Prethodeća odluka

Prethodeća odluka je formalno obaveštenje Carine upućeno trgovcu oko načina na koji će Carina tretirati uvoz. Nasuprot obavezujućim odlukama koje su prethodno razmatraju, zahtevi za izdavanje prethodećih odluka moraju se podneti a ista se mora doneti pre uvoza bilo kakve odnosne robe i ocene Carine u pogledu date robe. Prethodeća odluka predstavlja dokazano sredstvo olakšavanja trgovine kako za uvoznike tako i za carinske uprave. Međunarodna je “najbolja praksa” da se prethodeće odluke izdaju oko sledećih mera:

 • Tarifna klasifikacija robe [[uključujući] primenjenu dažbinu za proizvod [ili, u slučajevima u kojima je odgovarajuće, način proračunavanja primenjene dažbine za dati proizvod;
 • Odgovarajuća metoda i primena metode koja će biti upotrebljena za utvrđivanje carinske vrednosti u konkretnom skupu činjenica;
 • Primenu zahteva za  povraćaj dažbina, odlaganje, [ili druge vidove oslobađanja od carinskih dažbina;
 • Primena zahteva za kvote, uključujući tarifne kvote;
 • Poreklo robe;
 • Dažbine i naplate koje će biti primenjen [[ili] [i], u slučajevima u kojima je odgovarajuće, informacije o načinu proračunavanja datih dažbina i naplata.
 • Dodatna pitanja koje jedna zemlja smatra odgovarajućim za izdavanje prethodećih odluka;