Kosovski sudovi i izbor foruma

Postojeća struktura sudova menja se u celosti na osnovu novog Zakona o sudovima, koji stupa na snagu 01.01.2013. god. Nova struktura će se sastojati od tri slojeva sudova: osnovni sudovi, Apelacioni sud i Vrhovni sud.

Osnovni sudovi

Osnovni sudovi će služiti kao prvostepeni sudovi za sve stvari, uključujući postupke koji su prethodno rešavani u sudovima za prekršaje, kao i krivična dela prvog stepena koja su ranije bila u nadležnosti okružnih sudova.  Svaki osnovni sud će se sastojati od nekoliko odeljenja, uključujući privredno odeljenje.

Apelacioni sud

Apelacioni sud, sa sedištem u Prištini, služiće kao drugostepeni sud i u njemu će se rešavati žalbe na odluke osnovnih sudova, kao i sukobi nadležnosti između osnovnih sudova.

Vrhovni sud

Vrhovni sud, takođe sa sedištem u Prištini, biće konačni sudski organ na Kosovu, sa apelacionom nadležnošću nad odlukama Apelacionog suda, kao i nad postupcima koji predstavljaju važna i jedinstvena zakonska pitanja.

Ustavni sud

Ustavni sud Kosova, takođe sa sedištem u Prištini, predstavlja konačni organ za tumačenje Ustava i usklađenosti zakona sa Ustavom.  Sud nije deo redovne sudske strukture utvrđene Zakonom o sudovima.

Pored sudova, preduzeća imaju priliku da izaberu alternativne mehanizme za rešavanje sporova. Skorijih godina su institucionalizovani i posredovanje i arbitraža kroz odgovarajuće zakone usvojene u kosovskoj skupštini.