Deklarisanje izvoza

Izvozne deklaracije mogu se podneti carinskoj ispostavi koja je odgovorna da nadgleda mesto u kome je smešten izvoznik ili carinsku ispostavu u kojoj se roba pakuje ili tovari za izvoz.

Odobrenje za izvoz izdaje se od strane Carine pod uslovom da data roba napusti Kosovo u istom stanju kao u vreme podnošenja i prihvatanja izvozne deklaracije.

Izvoznik podrazumeva osobu na čije ime se vodi izvozna deklaracija i koji je vlasnik robe ili ima slično pravo raspolaganja robom u vreme podnošenja deklaracije Carini.  U slučajevima u kojima slično pravo raspolaganja robom pripada licu sa sedištem van Kosova, u skladu sa ugovorom prema kome se vrši izvoz, ugovorna strana na Kosovu smatraće se izvoznikom.

Bliže informacije o deklarisanju izvoza

U slučajevima u kojima se izvozne formalnosti iz bilo kog razloga ne završe u carinskoj ispostavi odgovornoj za nadzor mesta u kome se nalazi sedište izvoznika ili gde se roba pakuje ili tovari u izvoznu pošiljku, carinska ispostava kojoj je podneta carinska deklaracija podnosi kopiju Jedinstvenog administrativnog dokumenta (SAD) prvopomenutoj carinskoj ispostavi.

U slučajevima u kojima se carinska deklaracija radi na osnovu SAD-a, koriste se 1, 2. i 3.  primerak. Carinska ispostava kojoj je podneta izvozna deklaracija (carinarnica za izvoz) overiće rubriku A i, u slučajevima u kojima je to odgovarajuće, popuniće rubriku D. Pri odobravanju oslobođenja robe, ona zadržava 1. i 2 primerak a 3. primerak vraća odnosnom licu.

3. primerak SAD-a i robe puštene za izvoz daje se na uvid carinskoj ispostavi pri izlasku.

Izlazna carinska ispostava, u slučaju robe koja se izvozi:

  • železnicom, poštom ili avionom, podrazumeva carinsku ispostavu koja je nadležna za mesto na kome se roba preuzima u skladu sa jednostrukim prevoznim ugovorom u drugu zemlju putem železničkih, poštanskih ili avio kompanija;
  • putem vodova i električne energije, podrazumeva ispostavu u kojoj je smešteno sedište izvoznika;
  • drugim sredstvima ili okolnostima koje nisu obuhvaćene tačkama (a) i (b), podrazumeva poslednju carinsku ispostavu pre nego što roba napusti Kosovo.

Izlazna carinska ispostava potvrdiće da li roba data na uvid odgovara onoj koja je deklarisana i nadgledaće njihov fizički odlazak.  U slučajevima u kojima deklarant navede ‘RET-EXP’ u rubrici 44 ili ukaže na bilo koji drugi način da želi da mu se vrati 3. primerak, data carinska ispostava potvrdiće fizički odlazak robe odobrenjem na poleđini 3. primerka i daće dati primerak licu koje ga je dalo na uvid ili, kad to nije moguće, posredniku imenovanom u rubrici  50 sa sedištem u okrugu izlazne ispostave, kako bi se vratili deklarantu. Odobrenje će biti u obliku pečata koji prikazuje ime ispostave i datum.

U slučaju  podeljenog izvoza, odobrenje se daje samo za robu koja je zaista izvezena.  U slučaju podeljenog izvoza preko nekoliko carinskih ispostava, izlazna carinska ispostava kojoj je dat na uvid 3. primerak, po dobijanju odgovarajuće obrazloženog zahteva, overava kopiju 3. primerka za svaki deo robe u pitanju, sa ciljem da se isti da na uvid narednoj relevantnoj izlaznoj ispostavi.  Original 3. primerka nosiće i zabelešku o tome.

U slučajevima u kojima izlazna carinska ispostava utvrdi da roba nedostaje, službenici isto beleže u deklaraciji koja im je data na uvid i obaveštavaju izvoznu carinsku ispostavu.

U slučajevima u kojima izlazna carinska ispostava utvrdi da roba premašuje deklarisanu količinu, ona odbija izlazak ove robe sve dok se ne završe izvozne formalnosti.

Kada carinska ispostava utvrdi da postoje nepoklapanja u prirodi robe, ista odbija robu sve dok se ne završe izvozne formalnosti i istovremeno obaveštava izvoznu carinsku ispostavu.

Kada se radi o robi koja se šalje u drugu zemlju ili kada govorimo o izlaznoj carinskoj ispostavi u tranzitu, ispostava polaska overava 3. primerak u skladu sa paragrafom 3 i daje ga nazad deklarantu nakon stavljanja reči ‘Izvoz’, crvenim slovima, na sve primerke tranzitnog dokumenta ili bilo kog drugog dokumenta koji ga zamenjuje. Izlazna carinska ispostava proverava fizički izlazak robe.

U slučajevima u kojima se roba podložna sporazumu o oslobađanju od akcize šalje u neku drugu zemlju pod propratnim administrativnim dokumentom predviđenom Zakonom o akcizama, izvozna carinska ispostava overava 3. primerak SAD-a u skladu sa paragrafom 3 i vraća ga deklarantu, nakon što unese reč ‘Izvoz’ crvenim slovima i stavi pečat pomenut u paragrafu 3 na sve primerke propratnog administrativnog dokumenta.

Propratni dokumenat poziva se na 3. primerak SAD-a i obratno.

Izlazna carinska ispostava nadgleda fizički izlazak robe i vraća sapotpisniku overeni primerak propratnog administrativnog dokumenta koji mu je namenjen.

Izvozna carinska ispostava može zatražiti od izvoznika da pruži dokaz da je roba napustila Kosovo.

Usmene deklaracije mogu se dati samo pri izlaznoj carinskoj ispostavi.

U slučajevima u kojima roba napusti Kosovo bez izvozne deklaracije, data deklaracija mora se podneti retrospektivno od strane izvoznika pri carinskoj ispostavi nadležnoj za mesto u kome se nalazi njegovo sedište.

Prihvatanje ove deklaracije zavisi od toga da li je izvoznik, dao na uvid, na način zadovoljavajući za odnosnu carinsku ispostavu, dokaze koji se tiču prirode i količine robe u pitanju i okolnosti pod kojima je ova roba napustila Kosovo. Kancelarija takođe odobrava 3. primerak SAD-a.

Retrospektivno prihvatanje deklaracije ne isključuje bilo kakve važeće kazne.

U slučajevima u kojima roba čiji je izvoz dozvoljen ne napusti Kosovo, izvoznik odmah obaveštava izvoznu carinsku ispostavu. 3. primerak relevantnog SAD-a vraća se datoj ispostavi.

U slučajevima u kojima promena u prevoznom ugovoru dovodi do toga da se na Kosovu okonča prevozna operacija koja je inače trebalo da se okonča van Kosova, kompanije ili organi u pitanju mogu izvršiti izmenjeni ugovor samo uz saglasnost izlazne carinske ispostave, u slučaju tranzitne operacije, ispostave polaska.  U ovom slučaju vraća se 3. primerak.