Rečnik Carinskih i Trgovačkih Izraza

Trgovinski rečnik sadrži terminologiju koja se uglavnom upotrebljava u međunarodnoj trgovini, obezbeđavajuči predvidivost u upotrebi i stvaranje dodatne jasnoće za one koji se bave trgovinskim transakcijama.

AKREDITACIJA

Akreditacija je međunarodno priznata procedura kojom se priznaju nadležnosti testiranja i laboratorija za baždarenje, organa za certifikovanje sistema kvaliteta i organa inspekcije. Akreditaciona struktura minimizuje dupliranje ponovnog testiranja i ponovnog certifikovanja, smanjuje troškove i eliminiše ne-tarifne prepreke trgovine i kašnjenja u pristupu tržištu.

BRODSKA OPŠTA IZJAVA

Deklaracija (IMCO FAL Obrazac 1) shodno odredbama Aneksa Konvencije za olakšanje pomorskog saobraćaja, London 1965. Generalna deklaracija je osnovni dokument o dolasku ili odlasku koji daje informacije o samom plovilu i kratke informacije u vezi tereta, posade, putnika i maršrute.

CARINSKA DEKLARACIJA ROBE

Deklaracija uvoznika ili izvoznika nabrajajući uvezenu ili izvezenu robu, koja u oba slučaja, ukoliko postoji potreba u pismenoj formi zavodi na carinskoj deklaraciji robe i kojom uvoznik ili izvoznik navodi odgovarajuće carinske procedure koje se trebaju primeniti na robu i dostavlja podatke koji su potrebni za primenjivanje te procedure.

CERTIFIKOVANA DEKLARACIJA POREKLA

Deklaracija porekla koju je certifikovao ovlašćeni autoritet ili organ za navedeno.

DATUM DOSPEĆA

Datum kada ističe rok za isplatu dažbina i poreza.

DEKLARACIJA TOVARA

Opšti izraz koji se ponekad koristi i kao Deklaracija robe, primenjuje se na dokumenta koja iznose podatke u vezi tereta (robe) koji se transportuje komercijalnim prevozom.

DIREKTAN IZVOZ

Direktna prodaja izvoznika kupcu koji se nalazi u stranoj zemlji.

KAPETAN

U odnosu na svaki brod lice (osim kormilara) koji je nadležan za brod.

POŠTANSKE POŠILJKE

Pismonosne pošiljke i poštanski paketi.

PRATEĆI

Artikli koji se prevoze istim sredstvom (avionom, brodom ili vozilom) kao i putnik. Prtljag koji stigne istim prevoznim sredstvom kao i putnik pre ili posle putnika će biti tretiran kao prateći ukoliko je putnik nameravao da prtljag stigne u isto vreme kao i on ali je prtljag pogrešno usmeren bez krivice putnika.