Standardi proizvoda

“Standardi” se odnose na definisane procedure, metode, dimenzije, tolerancije, atribute, kapacitete itd. specifikacije proizvoda. U tom kontekstu, “certifikacija” se odnosi na uslove usaglašenosti u odnosu na postavljeni standard.

Standardi su dobrovoljni nivoi karakteristika proizvoda ili uslova koji su postavljeni od strane industrijskog ili privrednog sektora za određene proizvode. Za kosovske proizvode, usaglašenost sa EU standardima je glavni cilj, koji će poboljšati tržišni pristup za izvoz sa Kosova na EU tržište.

Za uvoze na Kosovo, koji su overeni od strane međunarodno akreditovanog tela u EU ili negde drugde, obično nema potrebe za dalje provere usaglašenosti, pošto data uverenja od strane tih međunarodno akreditovanih tela su obično međusobno priznata od strane kosovskih organa. Ovo međusobno priznanje će uštedeti vreme i troškove uvoznicima proizvoda koji su već bili odobreni.

Sledeći departmani i agencije rade na postavljanju i kontrolisanju standarda na Kosovu.

Kosovska standardizacijska agencija (KSA)

Kosovska standardizacijska agencija (KSA) je nacionalno telo za vođstvo, organizaciju i kontrolu standardizacije na Kosovu. AKS je osnovana u aprilu 2005, u skladu sa Zakonom o standardizaciji 2004/12 i 2005/15 AI. AKS je donela novi Zakon o standardizaciji 03/L-144 koji je kompatibilan sa EU propisima.

Misija
AKS je nacionalno telo koje odobrava standarde, usklađuje iste, tako da snažno podstiče ekonomski razvoj, stvara osnovu za konkurentnost u regionu i šire.

Ciljevi

 • štiti građane od rizika dnevne potrošnje ne standardiziranih proizvoda i nekontroliranog rasta konkurencije u lokalnom i regionalnom tržištu,
 • usklađivanje naše prakse infrastrukture kvalitete s onima u stranim kolegama iz EU-a,
 • smanjenje tehničkih barijera u trgovini.

Kontakt informacije za kosovsku standardizacijsku agenciju (ksa)
Ul. „Muharrem Fejza“ b. b. Bolničko naselje, 10000 Priština
+381 (0)38 512 779
[email protected]
http://www.mti-ks.org/?cid=1,389
08:00 – 16:00

Departman metrologije Kosova (DMK)

Metrologija je nauka o merama, metodama za određivanje preciznih i pouzdanih mera opreme, mašinerije i druge robe. Metrologija je veoma bitna za Kosova u obezbeđivanju da su mere mase, težine, količine i drugi parametri za robu urađene tačno u skladu sa međunarodnim i EU merama.

Testiranje proizvoda podrazumeva analize mogućnosti, sastojaka, karakteristika, kapaciteta, specifikacija, komponenata itd. Važno je imati potvrdu o pouzdanosti u testiranju proizvoda kako bi se utvrdila usklađenost proizvoda sa tehničkim uredbama i/ili standardima proizvoda. Zbog toga je stručna metrološka služba od vitalnog značaja za privredni razvoj Kosova.

Departmana Metrologije Kosova (DMK) organizovan je i funkcioniše na osnovu Zakona o metrologiji br. 03/L-203, a svoju aktivnost razvija u okviru Ministarstva Trgovine i Industrije. DMK je jedina državna institucija na Kosovu koja je odgovorna za uspostavljanje i vođenje sistema metrologjie na Kosovu, uključujući i plemenite metale. Za više informacija o DMK-u kliknite na ovu vezu

DMK zastupa jedan od glavnih stubova tehničke infrastrukture kvaliteta na Kosovu, dakle zajedno i sa ostalim stubovima ove infrastrukture kao standardizacija, akreditacija, itd. stvara jednu snažnu osnovu za održivi naučni, tehnološki i ekonomski razvoj kao i ravnopravno podržavanje Kosova u Evropske i međunarodne integracije.

DMK je odgovoran za implementaciju zakona u oblasti metrologjie usvojenih od strane Skupštine Kosova, kao i podzakonskih akata u implementaciji ovih zakona:

 • Zakona o Metrologiji,
 • Zakon o plemenitim metalima,
 • Strategija za razvoj Infrastrukture Metrologije na Kosovu 2010-2014.

Takođe, DMK stalno revidira postojeće pravne regulative i sastavlja nove regulative u cilju usaglašenosti zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a.

Misija

Misija DMK predstavlja stvaranje jednog održivog i kompatabilnog sistema metrologije na Kosovu, koji će omogućiti:

 • Merenje u skladu sa sistemom mernih jedinica SI;
 • Tačna i poverljiva merenja, u cilju zaštite života , zdravlja stanovništva, životinja, sredine, potrošača i prirodnih resursa;
 • Tačnost sredstava za merenje u cilju povećanja kvaliteta proizvoda i domaćih usluga da bi bio konkurentan na domaćem i inostranom tržištu;
 • Da razvija naučnu metrologiju da bi doprineo u stvaranju neophodnih uslova koji će odgovoriti regionalnoj i međunarodnoj metrologiji sa uticajem na integracije naše privrede u tržišnoj ekonomiji.

Prioriteti DMK-a

Za ispunjenje svoje misije Departman Metrologije Kosova odredio je sledeće prioritete:

 • Povećanje stepena nacionalnih etalona merenja u skladu sa potrebama zemlje;
 • Usaglašenost zakonodavstva metrologjie sa zakonodavstvom zemalja EU-a,
 • Obučavanje i kvalifikacija osoblja za obavljanje verifikacija i kalibriranja,
 • Saradnja sa međunarodnim i regionalnim organizacijama metrologije (EUROMET, CEN, CENELEX, OIML itd.), kao i učlanjenje DMK-a u međunarodnim organizacijama za metrologiju.

Funkcije i dužnosti DMKA-a

U cilju realizacije misije, DMK radi na razvijanju tri opštih funkcija metrologije na Kosovu:

 • naučne metrologije,
 • industrijske metrologije,
 • zakonske metrologije.

Razvijajući ove tri metrološke funkcije, DMK ima za cilj uspostavljanje nacionalnih etalona merenja u cilju prenosa jedinica merenja do opreme i mernih instrumenata za korišćenje u proizvodnom procesu, uslužnim i testiranjima, kao i garantovanje tačnosti merenja putem kontrole mernih instrumenata koja su u javnoj upotrebi.

Kontakt informacije za departman metrologije kosova
Ul. „Muharrem Fejza“ b. b. Bolničko naselje, 10000 Priština
+381 (0)38 512 827
[email protected]
http://www.mti-ks.org/?cid=1,224
08:00 – 12:00

Kosovska direkcija za akreditacije (KDA)

Akreditacija je ograničeno priznavanje tehničke kompetentnosti. Na primer, laboratorija može biti akreditovana kao tehnički kompetentna da vrši određene testove u vezi sa usklađenošću sa tehničkim regulativima ili standardima. Važno je, za podsticanje spoljne trgovine, da organi za testiranje na Kosovu postanu međunarodno akreditovani kao tehnički kompetentni za testiranje proizvoda za usklađenost sa tehničkim regulativima ili standardima proizvoda.

Kosovska direkcija za akreditaciju (KDA) je jedino nacionalno telo za akreditaciju, priznato od strane vlade, da u skladu sa međunarodnim standardima proceni tehničku kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti za obavljanje delatnosti kao što su testiranje, kalibracija, sertifikacija i inspekcije. Za više informacija o KDA kliknite ovde

KDA funkcioniše prema Zakonu br. 03/L- 069. Dana 28.06.2011 izvršena je izmena i dopuna zakona (Zakon 04/L 007) i AU 2009/02.
Direkcija za Akreditaciju funkcioniše prema Zakonu br. 03/L- 069 i na osnovu Administrativnog Uputstva 2009/02. Dana 28.06.2011 izvršena je izmena i dopuna zakona 03/L- 069. Direkcija za Akreditaciju funkcioniše prema Zakonu br. 03/L- 069 i na osnovu Administrativnog Uputstva 2009/02. Dana 28.06.2011 izvršena je izmena i dopuna zakona 03/L- 069.

Misija
Misija KDA je da na osnovu pravila definisanih u zakonima, standardima i principima akreditacije svim zainteresovanim stranama obezbedi akreditaciju.

Vizija

Vizija KDA je da u bliskoj budućnosti postane punopravna članica EA (Evropska saradnja za akreditaciju) kao i da uspe da potpiše multilateralni sporazum sa EA (EA MLA).

Kontakt informacije za kosovsku direkciju za akreditacije
Ul. „Muharrem Fejza“ b. b. Bolničko naselje, 10000 Priština
+381 (0)38 512 796
[email protected]
www.dak-ks.org
08:00 – 16:00

Departman industrije i tehnički regulative

Departman industrije i tehnički regulativi se bave tehničkim standardima i procenom usklađenosti proizvoda, što je važno pitanje u međunarodnoj trgovini. Ovaj departman se takođe bavi donošenjem strategija, donošenjem politike sektora ili podsektora; stvaranjem i osposobljavanjem okoline za promovisanje održivog razvoja industrije na Kosovu; konkretnim merama ka usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa EU direktivama u industriji; organizacijom i nadgledanjem postupaka obaveštavanja; predloge i nacrte zakona u oblasti tehničkih standarda i ocenjivanjem proizvoda; prenosom EU direktiva u smislu tehničkih standarda i procena usaglašenosti proizvoda; saradnja i koordinacija rada sa organima kvalitetne infrastrukture; i nadgledanje primene zakona i drugih pravnih akata u oblasti tehničkih pravila i tehničkih standarda. Za više informacija o Departmanu  industrije i tehničkim regulativima kliknite ovde.

Ovaj Departman se sastoji od divizija za turizam i kvalitet infrastrukture. Osnovni zakoni po kojima funkcioniše Departman industrije su Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda (Zakon br. 04/L-078) i Zakon br. 04/L-039 Tehnički uslovi za ocenjivanje usklađenosti proizvoda (vidi: http://www.mti-ks.org/?cid=1, 5).
Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda definiše opšte uslove za bezbednost proizvoda, obaveze proizvođača i distributera, javne informacije, promovisanje volonterskih mera i nadgledanja radi ispunjenja uslova koji su predviđeni ovim zakonom.
Zakon o tehničkim uslovima za proizvode i ocenjivanje usklađenosti prvenstveno predviđa neophodnu dokumentaciju za procenu usklađenosti, što obuhvata:

 • izveštaj o testiranju,
 • uverenje o usklađenosti ili uverenje/izveštaj o inspekciji,
 • deklaraciju o usklađenosti i tehničku dokumentaciju potrebnu za verifikovanje usklađenosti proizvoda koja treba biti dostupna nadležnim organima.

Kontakt informacije o departmanu industrije
Ul. „Muharrem Fejza“ b. b. Bolničko naselje, 10000 Priština
http://www.mti-ks.org/?cid=1,8
08:00 – 16:00

Integrisano upravljanje granicom

Integrisano upravljanje granicom (IUG) podrazumeva organizaciju aktivnosti graničnih agencija radi bliske koordinacije i saradnje u vezi sa sigurnošću granice, primenom zakona i pospešivanjem trgovine. Postoje dva aspekta IUG-a (1) integracija između graničnih agencija unutar Kosova, i (2) integracija nadzora graničnih agencija između Kosova i susednih zemalja.

Uz podršku EU, Kosovo ide ka IUG-u kako na unutrašnjem planu tako i sa susednim zemljama. Ključni aspekti IUG koncepta su koordinacija i saradnja zasnovana na sledećim stubovima:

 • Saradnja sa graničnom agencijom;
 • Saradnja između kosovskih agencija i
 • Međunarodna saradnja.