Trgovina uslugama

Usluge čine otprilike 70% DBP-a zemalja  Evropske Unije i još veći postotak DBP-a u Severnoj Americi. Kosovo za sada ima povoljan trgovinski bilans i komparativnu prednost u vezi izvoza usluga. Trgovina uslugama se obično deli na četiri kategorije:


1. Prekogranično pružanje usluga (na primer kosovski pozivni centar pruža usluge u Severnoj Americi)

 

2. Strana potrošnja (na primer turisti koji putuju na Kosovo)


3. Komercijalna prisutnost (na primer građevinsko preduzeće u kosovskom vlasništvu i sedištem na Kosovu otvara ogranke u stranim zemljama); i


4) Prisustvo fizičkih lica (na primer kosovski konsultanti koji pružaju svoju ekspertizu u IT na licu mesta u Ujedinjenom Kraljevstvu).